Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

Баштанська міська рада

photo

Опис

Конституція України. Розділ XI. Місцеве самоврядування.

 Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.
Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Стаття 10. Ради — представницькі органи місцевого самоврядування
1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.
4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.

Розділ II. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад
Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.
Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

І. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

  1. затвердження регламенту ради;
  2. утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
  3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
  4. обрання за пропозицією сільського, селищного, міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
  5. затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
  6. утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;
  7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
  8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
  9. заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
  10. прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;
  11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
  12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
  13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
  14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
  15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
  16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;
  17. визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
  18. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
  19. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;
  20. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
  21. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
  22. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
  23. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
  24. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
  25. утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про використання зазначених коштів;
  26. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
  27. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
  28. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
  29. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
  30. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
   (пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.07.99 р. N 997-XIV)
   Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму;
   (пункт 30 частини першої статті 26 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 11.07.2001 р. N 2628-III)
  31. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
  32. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
  33. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
  34. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
  35. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
  36. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
  37. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
  38. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
  39. створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
  40. заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;
  41. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
   (положенням пункту 41 частини першої статті 26 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 13.07.2001 року N 11-рп/2001)
  42. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
  43. затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
  44. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
  45. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
  46. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
  47. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;
  48. затвердження статуту територіальної громади;
  49. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
  50. вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
  51. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
   (частину першу статті 26 доповнено пунктом 51 згідно із Законом України від 06.10.98 р. N 163-XIV, пункт 51 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2182-III)
  52. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби.
   (частину першу статті 26 доповнено пунктом 52 згідно із Законом України від 29.05.2001 р. N 2470-III)

ІІ. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

 1. визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
 2. встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

 

Файли

ПАСПОРТ.pdf

Завантажити

Структура Баштанської міської ради.pdf

Завантажити

СТАТУТ.pdf

Завантажити

Р Е Г Л А М Е Н Т.pdf

Завантажити

Адреси розташування скриньок скарг та пропозицій.pdf

Завантажити

Графік особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради на 2024 рік.pdf

Завантажити

Графік проведення виїзного прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Баштанської міської ради на 2024 рік.pdf

Завантажити

Графік проведення телефонної «Гарячої лінії зв’язку» громадян з міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради на 2024 рік.pdf

Завантажити

Графік роботи «телефону довіри» у Баштанській міській раді для проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом на 2024 рік.pdf

Завантажити

Графік проведення «дня контролю» в установах, підприємствах, організаціях підпорядкованих міській раді на 2024 рік.pdf

Завантажити

Графік проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян у старостинських округах на 2024 рік.pdf

Завантажити
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше